Сибирско-польский архив

 Сибирско-польский архив /Syberyjsko-polskie archiwum

Значительный пласт в истории Сибири связан с присутствием здесь поляков: в 17-18 веках – военнопленных армии Речи Посполитой в ходе многочисленных российско - польских войн; в 19 веке – преимущественно политических ссыльных в ходе подавлений в Польше целого ряда восстаний и конспираций за свою независимость; в начале ХХ века- добровольных переселенцев периода Столыпинской земельной реформы; в годы советской власти – новой волны ссыльных с захваченной и разделенной тоталитарными режимами Польши.

Итогом всех этих вышеуказанных процессов в Сибири сложилась довольно многочисленная польская диаспора – Сибирская полония. Сбор материалов по её истории и комплектование своеобразного Сибирско - Польского архива – такую задачу поставили мы перед собой, рассчитывая  на активную помощь наших единомышленников и читателей сайта. Для пополнения этого общедоступного архива предлагаем писать и присылать ваши материалы в любом цифровом формате на наш Е-mail: tomsknkvdmuseum2@gmail.com    

***

Nieodłącznym elementem historii Syberii jest obecność Polaków na jej rozległych terenach: w wiekach XVII-XVIII - jeńców wojennych z Rzeczypospolitej z okresu polsko-rosyjskich wojen; w XIX wieku - przede wszystkim zesłańców politycznych, którzy trafili na Syberię w konsekwencji udziału w powstaniach czy działalności konspiracyjnej, ukierunkowanych na odzyskanie przez Rzeczpospolitą niepodległości; na początku XX wieku - dobrowolnych osadników z okresu reformy rolnej Stołypina; w czasach sowieckich - fali uchodźców z zajętych i podzielonych przez reżimy totalitarne terenów, głównie ze wschodniej Polski.

Efektem wszystkich wyżej wymienionych procesów, które miały bezpośrednio miejsce na Syberii, jest funkcjonowanie w zauralskiej części Rosji dość dużej polskiej diaspory – Syberyjskiej Polonii. Zebranie materiałów dotyczących zagadnienia Polonii, stworzenie kompleksowego zbioru syberyjsko-polskich archiwów – to zadanie, które postawiliśmy przed sobą. Liczymy na wsparcie projektu syberyjsko-polskiego archiwum ze strony wszystkich zainteresowanych.

Zachęcamy do wspólnego tworzenia unikalnego zbioru dokumentów, wspomnień etc., przedstawiających obraz syberyjsko-polskich relacji, powiązań.  Naszym celem jest udostępnienie szerokiemu gronu, jak największej liczny różnych świadectw historii – możemy to zrobić z Waszą pomocą. Opublikujemy je, za Państwa zgodą, na stronie Muzeum Memorialnego. Wszelkie materiały związane z tematem prosimy przesyłać (w dowolnej formie) na adres: tomsknkvdmuseum2@gmail.com   

Партнеры проекта / Partnerzy projektu

Новости /События //  Aktualności/ Wydarzenia

 

Места польской памяти в Сибири / Miejsca polskiej pamięci na Syberii

Материалы научных конференций / Materiały z konferencji naukowych

Публикации. Библиография / Publikacje, bibliografia

Монографии

Видеоматериалы / Materiały video

Фотоархив

Поляки о Сибири: мемуары / Polacy na Syberii: wspomnienia

Поляки в Сибири: архивные документы / Polacy  na Syberii: dokumenty

ХIХ Век / Historia XIX wieku:

Польские исследователи Сибири/ Polscy badacze Syberii

Добровольные миграции / Dobrowolni migranci

Ссылка ХIХ – начала ХХ в. (до 1917 г.) / Zsyłka XIX w. – początku XX w. (do 1917 r.)

ХХ Век / Historia XX wieku:

Польская операция НКВД 1937-38 гг. / Polska operacja NKWD 1937-1938.

Мартиролог - Биографии поляков в Сибири / Martyrologia – Biografie Polaków na Syberii

Депортация поляков и польских граждан в Сибирь в 1939-1956 гг. / Deportacja Polaków i polskich obywateli na Syberię w latach 1939-1956.

Ресурсы архива Польского института и музея им. ген. Сикорского в Лондоне / Zasoby Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.

Исторические документы польского Правительства. Большинство документов относится к периоду второй мировой войны  (1939-1945), в ресурсах архива тоже дела из 1918-1939  гг. и периода когда Польша была под коммунистической властью./  W przeważającej  części  dokumentacja  dotyczy  okresu  drugiej  wojny  światowej  i  udziału  w  niej  Polski.  Zainteresowany  badacz  znajdzie  tu  akta cywilnych  i  wojskowych  władz  państwowych  z  okresu  1939-1945,  a  następnie  z  okresu  przymusowego  ich  urzędowania  na  uchodźstwie  do 1990 roku. Jest również fragmentaryczna dokumentacja pochodząca z okresu niepodległości 1918-1939.

* ИИНДЕКС РЕПРЕССИРОВАННЫХ // INDEKS REPRESJONOWANNYCH

Portal jest poświęcony programowi naukowo-badawczemu „Indeks Represjonowanych. W założeniu „Indeks Represjonowanych” miał służyć głównie poszukiwaniu zaginionych. Ostatecznie jednak został zaprojektowany w taki sposób, aby mogły z niego korzystać także osoby prowadzące badania naukowe związane z tematyką wschodnią. Instytut Pamięci Narodowej udostępnia obecnie bazę internetową „Indeksu Represjonowanych”, która zawiera ponad 316 000 rekordów. Z danych zawartych w bazie mogą korzystać m.in. ofiary prześladowań pragnące udokumentować doznane represje, osoby szukające informacji o zaginionych bliskich oraz badacze zajmujący się problematyką II wojny światowej.